Циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Циклова комісія здійснює свою педагогічну діяльність, керуючись девізом: «Здатність бачити чудесне в звичайному – незмінна ознака мудрості». Ми впевнені, що наше майбутнє залежить від змісту цінностей, які закладаються у свідомості молодих людей  і від того, якою мірою свідомість стане основою їхнього життя. Тому викладачі циклової комісії покликані не тільки дати високий рівень освіти, але й сприяти формуванню гармонійно розвиненої, національно свідомої, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями особистості. Українську мову, історію, філософію, соціологію, культурологію, економічну теорію та предмети загальноосвітнього циклу в коледжі вивчають всі студенти. Отож від вивчення цих предметів залежить формування знання історії нашого народу, навичок логічного мислення, вміння вести дискусію. Мета роботи циклової комісії – координувати та контролювати навчально-методичну роботу викладачів, сприяти покращенню якості викладання. Основними завданнями циклової комісії є оптимізація викладання відповідно до нових навчальних планів та сучасних вимог навчання з широким використання новітніх педагогічних технологій, формування розвиненої, соціально-активної особистості, яка долучається до загальнолюдських цінностей, досягнень світової культури. З метою реалізації та виконання поставлених перед цикловою комісією завдань проводяться організаційно-педагогічні та тематичні засідання циклової комісії, бесіди, індивідуальна робота з викладачами, педагогічні читання тощо. Головою комісії проводиться значна робота стосовно згуртування членів комісії на виконання важливих педагогічних завдань. В  процесі роботи викладачі здійснюють пошук інноваційних форм навчання та виховання студентів, методів, які активізують розумову діяльність і творчу активність студентів, дають змогу на основі використання міждисциплінарної інтеграції систематизувати знання та забезпечити навчання за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Члени циклової комісії

На засіданнях циклової комісії обговорюється:

  • Удосконалення навчально – методичного забезпечення з навчальних дисциплін циклу.
  • Удосконалення навчально – методичного забезпечення для самостійної роботи студентів: створення посібників, збірників, текстових зібрань, словників.
  • Обговорення та проведення тижнів дисциплін.
  • Форми та методи контролю знань студентів із дисциплін циклу.
  • Використання сучасних комп’ютерних технологій у процесі вивчення навчальних дисциплін.
  • Елементи науково-пошукової роботи зі студентами на заняттях.
  • Роль самостійної роботи студентів у підготовці до занять.
  • Використання інноваційних технологій на заняттях.
  • Самостійна робота студентів у мережі Internet.
  • Національне та патріотичне виховання студентської молоді.

Підвищення педагогічної майстерності викладачів та обмін педагогічним досвідом здійснюється шляхом проведення відкритих занять, майстер – класів, проведенням тижня циклової комісії, олімпіад, у ході яких як досвідчені, так і молоді викладачі демонструють свої методичні напрацювання, проводять відкриті заняття, літературні читання, творчі конкурси, круглі столи. Викладачі циклової комісії – професійно кваліфіковані спеціалісти, творчі натури, які переймаються проблемами викладання, завжди шукають нестандартні шляхи вирішення педагогіко-методичних проблем, застосовують на практиці форми активного навчання. Ось так, натхненно, з інтересом викладачі разом із студентами коледжу плекають життєдайне джерело невичерпної криниці нашої духовності.