Циклова комісія професійно-практичної підготовки терапевтичних дисциплін

Голова циклової комісії професійно-практичної підготовки терапевтичних дисциплін – Баликіна Ірина Дмитрівна, спеціаліст першої категорії, викладач предметів «Основи медсестринства», «Догляд та медична маніпуляцій на техніка», «Медсестринство в гінекології», «Медсестринство в акушерстві».

Методична проблема над якою працює циклова комісія:

удосконалення фахової підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою шляхом підвищення професіоналізму викладачів, здатних до ціложиттєвого самовдосконалення та створення у коледжі відповідного освітнього простору.

Розробка та впровадження електронних навчально-методичних комплексів, які включають як традиційні, так і цифрові та мультимедійні засоби навчання.

Основні завдання, над якими працює циклова комісія терапевтичних дисциплін:

  • Проведення професійного виховання майбутніх медичних фахівців, на формування високих моральних якостей ;
  • впроваджування новітніх технологій навчання при вивченні клінічних дисциплін терапевтичного прфілю;
  • підвищення якості практичних вмінь та навичок за рахунок урізноманітнення педагогічних технологій та методів;
  • організація уніфікованої системи тестового контролю результатів навчальної діяльності студентів;
  • створення умов доступу студентів до інформаційних технологій для забезпечення самостійної пізнавальної діяльності;
  • виконання концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в молоді.

Основними чинниками, що забезпечують якість освіти на цикловій комісії, є професійна підготовка викладачів, сучасне навчально-методичне забезпечення навчального процесу, використання інноваційних форм і методів навчання як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів, наявність системи контролю й оцінювання рівня знань студентів, застосування сучасних освітніх технологій у навчальному процесі, залучення викладачів і студентів до науково-пошукової діяльності, відповідність програм навчальних дисциплін сучасним вимогам, належне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, забезпеченість науковою та методичною  літературою, що відповідає сучасним вимогам, використання матеріалів соціологічних та інших досліджень, спрямованість викладання на формування соціальних якостей сучасного фахівця, стимулювання самостійної роботи студентів, яка включає різноманітні види індивідуальної та колективної навчальної діяльності і здійснюється особисто студентами на аудиторних та позааудиторних заняттях з урахуванням їх індивідуальних особливостей і пізнавальних можливостей.

У навчальному процесі викладачі циклової комісії значну увагу приділяють питанням індивідуалізації навчання, удосконалення процесу оволодіння практичними навичками, заохоченню до активної самостійної діяльності розвитку всебічно розвиненої особистості. Колектив циклової комісії відповідально ставляться до підготовки студентів для участі в коледжному конкурсі фахової майстерності, де учасники демонструють практичні навички для майбутньої діяльності.

Викладачами циклової комісії створені навчально – методичні посібники: «Суб’єктивне та об’єктивне обстеження пацієнтів», «Електрокардіографія як метод діагностики захворювань органів кровообігу», робочі зошити для самостійної роботи студентів з предметів «Медсестринство в інфектології», «Інфектологія», «Неврологія».