Циклова комісія професійно-практичної підготовки терапевтичних дисциплін

Голова циклової комісії професійно-практичної підготовки терапевтичних дисциплін – Гаргуновська Ірина Михайлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач предметів «Внутрішня медицина», «Невідкладні стани у внутрішній медицині».

Методична проблема над якою працює циклова комісія: удосконалення фахової підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою шляхом підвищення професіоналізму викладачів, здатних до ціложиттєвого самовдосконалення та створення у коледжі відповідного освітнього простору.

Пріоритетний напрямок реалізації проблеми – впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях з клінічних дисциплін з метою формування професійних та ділових якостей студентів в процесі навчання та поєднання їх професійного становлення з формуванням всебічно розвиненої соціально-активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації.

Основні завдання, над якими працює циклова комісія терапевтичних дисциплін:

  • формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста;
  • впроваджування новітніх технологій навчання при вивченні терапевтичних дисциплін;
  • підвищення якості практичних вмінь та навичок за рахунок урізноманітнення педагогічних технологій та методів;
  • організація уніфікованої системи тестового контролю результатів навчальної діяльності студентів;
  • створення умов доступу студентів до інформаційних технологій для забезпечення самостійної пізнавальної діяльності;
  • виконання концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в молоді.

Основними чинниками, що забезпечують якість освіти на цикловій комісії, є професійна підготовка викладачів, сучасне навчально-методичне забезпечення навчального процесу, використання інноваційних форм і методів навчання як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів, наявність системи контролю й оцінювання рівня знань студентів, застосування сучасних освітніх технологій у навчальному процесі, залучення викладачів і студентів до науково-пошукової діяльності, відповідність програм навчальних дисциплін сучасним вимогам, належне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, забезпеченість науковою та методичною  літературою, що відповідає сучасним вимогам, використання матеріалів соціологічних та інших досліджень, спрямованість викладання на формування соціальних якостей сучасного фахівця, стимулювання самостійної роботи студентів, яка включає різноманітні види індивідуальної та колективної навчальної діяльності і здійснюється особисто студентами на аудиторних та позааудиторних заняттях з урахуванням їх індивідуальних особливостей і пізнавальних можливостей.

Заняття з дисциплін циклової комісії професійно-практичної підготовки терапевтичних дисциплін проводяться на високому фаховому та методичному рівнях; навчальний матеріал викладається з використанням різноманітних форм і методів навчання, вибір яких обумовлено основними дидактичними завданнями, що вирішуються на конкретному етапі навчання, забезпечуючи оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів. Працюючи у цьому напрямку, викладачі готують доповіді на відповідну тематику на засідання циклової комісії, школи  молодого викладача; проводять науково-практичні конференції, професійні тренінги та заняття з використанням технологій ділової та рольової гри, каруселі, кейс-методу, навчаючи-вчуся, мозковий штурм, рішення типових та нетипових ситуаційних задач та ін.  Широко впроваджуються  інтерактивні методи: парна та групова робота, дискусії, проектна технологія, ділові, рольові ігри.

Головною метою терапевтичної комісії є підготовка молодшого спеціаліста в галузі «Медицина» відповідно до державних стандартів освіти.

 У навчальному процесі викладачі циклової комісії значну увагу приділяють питанням індивідуалізації навчання, удосконаленню процесу оволодіння практичними навичками, науково-дослідній роботі студентів, заохоченню до активної самостійної діяльності, розвитку всебічно розвиненої особистості.

Викладачами циклової комісії створені навчально – методичні посібники: «Суб’єктивне та об’єктивне обстеження пацієнтів», «Електрокардіографія як метод діагностики захворювань органів кровообігу», робочі зошити для самостійної роботи студентів з предметів «Медсестринство в інфектології», «Інфектологія», «Неврологія».